Dla nauczycieli i specjalistów

"Niezbędnik o spektrum autyzmu"

Dzięki szkoleniu nabędziesz podstawową wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu i głównych kierunków oddziaływań wspierających.

Program szkolenia:

 1. Spektrum autyzmu - wyjaśnienie podstawowych pojęć, objawy kryterialne, założenia terapii funkcjonalnej  (1 h)
 2. Jak komunikują się osoby ze spektrum autyzmu (1,5 h)
 3. Jak myślą osoby ze spektrum autyzmu (1h)
 4. Jak osoby ze spektrum autyzmu odbierają świat (1,5 h)
 5. Dobra terapia osób ze spektrum autyzmu (1h)

Czas trwania szkolenia: 6 godzin zegarowych (szkolenie jednodniowe)
Szkolenie miejscowe: 150 zł/osoba

Szczegółowe informacje: szkolenia@jednymslowem.org.pl

  - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie.


"Komunikacja z dzieckiem ze spektrum autyzmu"

Są to bardzo praktyczne warsztaty szkoleniowe przeznaczone dla rodziców, nauczycieli i terapeutów dzieci, które mają trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem. Podczas warsztatów Uczestnicy poznają konkretne i sprawdzone metody oraz rozwiązania, które mogą znacząco poprawić jakość komunikowania się z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka problemów komunikacyjnych dziecka z ASD (1,5 h)
 2. Ocena kompetencji komunikacyjnych dziecka z ASD (1,5h)
 3. Wybrane metody wspierania komunikacji u dziecka z ASD (1,5h)
 4. Tworzenie indywidualnego planu wspierania komunikacji - omawianie rzeczywistych sytuacji Uczestników warsztatów (1,5h)

Czas trwania szkolenia: 6 godzin zegarowych (szkolenie jednodniowe)
Szkolenie miejscowe: 150 zł/osoba

Szczegółowe informacje: szkolenia@jednymslowem.org.pl

  - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie.


"Zachowania trudne w codziennym życiu dziecka z ASD"
(warsztaty szkoleniowe dla wszystkich, którzy pracują z dziećmi z trudnościami wychowawczymi)

Dzięki warsztatom szkoleniowym dowiesz się:

 • jak organizować czas i przestrzeń, by efektywnie edukować i wspierać dziecko,
 • jak dbać o samopoczucie sensoryczne dziecka w codziennej pracy terapeutycznej i edukacyjnej,
 • jak rozmawiać z dzieckiem, żeby się porozumieć,
 • jak wprowadzić dziecko w grupę rówieśniczą.

Program szkolenia:

 1. Zachowania trudne-  wprowadzenie do tematu, analiza przyczyn, modele pomocy (1,5 h)
 2. Organizacja pracy z dzieckiem z ASD w różnych sytuacjach edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych - omawianie rzeczywistych sytuacji problemowych i poszukiwanie ich rozwiązań wspólnie z trenerami (3,5 h)
 3. Użyteczne narzędzia w pracy z dzieckiem z ASD (1 h)

Czas trwania szkolenia: 6 godzin zegarowych (szkolenie jednodniowe)
Szkolenie miejscowe: 150 zł/osoba

Najbliższy termin szkolenia stacjonarnego: 27.01.2018 r.

Szczegółowe informacje: szkolenia@jednymslowem.org.pl

  - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie.


"Uczeń ze spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej - diagnoza potrzeb, użyteczne metody pracy i narzędzia"

Warsztaty przygotowaliśmy z myślą o nauczycielach, nauczycielach wspomagających i asystentach dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Dzięki udziale w warsztatach nabędziesz podstawową wiedzę na temat metod i narzędzi użytecznych w procesie edukowania i wspierania dziecka z ASD, a ponadto przez ćwiczenia praktyczne przekonasz się o korzyściach płynących z ich stosowania. Te warsztaty to także dobra okazja, by ze wsparciem specjalistów opracować program pracy z uczniem.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do diagnozy potrzeb ucznia z ASD w oparciu o klasyfikację ICF (1,5 h)
 2. Tworzenie profilu ucznia - opracowywanie rzeczywistych przypadków z praktyki Uczestników warsztatów (1 h)
 3. Użyteczne narzędzia w pracy z dzieckiem z ASD (1,5 h)
 4. Planowanie programu pracy indywidualnej i w grupie - w oparciu o przygotowany profil ucznia (2h)

Czas trwania szkolenia: 6 godzin zegarowych (szkolenie jednodniowe)
Szkolenie miejscowe: 150 zł/osoba

Najbliższy termin szkolenia stacjonarnego: 28.01.2018 r.

Szczegółowe informacje: szkolenia@jednymslowem.org.pl

  - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie.


"Diagnoza małego dziecka"

 • Jak przeprowadzić dobrą diagnozę?
 • Jak rozpoznać symptomy zaburzeń u małego dziecka?
 • Jak prawidłowo zinterpretować uzyskane informacje?
 • Jak przekazać trudną informację rodzicom?

Program szkolenia dedykujemy specjalistom, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu diagnostycznego małego dziecka. Postępowanie z tą grupą pacjentów przysparza nierzadko wielu trudności związanych z pozyskiwaniem danych diagnostycznych oraz ich interpretacją. Szkolenie poprowadzą terapeuci doświadczeni w postępowaniu z dziećmi małymi i bardzo małymi. Dominować będzie forma warsztatowa, co umożliwi Uczestnikom bieżącą analizę swojej pracy i korygowanie błędów.

Czas trwania szkolenia: 12 godzin zegarowych (szkolenie dwudniowe)
Szkolenie miejscowe: 375 zł/osoba

Najbliższy termin szkolenia stacjonarnego: 17-18.02.2018 r.

Szczegółowe informacje: szkolenia@jednymslowem.org.pl

  - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie.


"Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego"

Szkolenie przygotowaliśmy z myślą o terapeutach pracujących z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami oraz studentach psychologii lub pedagogiki, którzy myślą o takiej pracy. Usprawnianie dziecka przynosi najlepsze rezultaty, jeśli prowadzone jest we współpracy z rodziną.

Budowanie dobrej współpracy z rodziną wymaga uwzględnienia wielu czynników, wśród nich m. in.:

 • fazy cyklu życia, w jakiej znajduje się rodzina;
 • etapu godzenia się z niepełnosprawnością dziecka;
 • postawy, jaką rodzice przyjmują zarówno wobec dziecka, jak i specjalistów;
 • stylu porozumiewania się rodziców oraz terapeuty;
 • sposobu, w jaki terapeuta rozumie swoją rolę w procesie terapeutycznym, z jakich metod i narzędzi korzysta.

Celem szkolenia jest przełożenie wiedzy na temat tych czynników na działania praktyczne, czyli opracowanie użytecznych strategii współdziałania z rodziną w procesie terapeutycznym. Dlatego podczas szkolenia dominować będą warsztaty, dzięki którym uczestnicy będą mogli przeanalizować konkretne sytuacje ze swojej praktyki zawodowej i wspólnie z trenerami poszukać rozwiązań.

Szkolenie prowadzą terapeuci posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami dzieci niepełnosprawnych.

Czas trwania szkolenia: 12 godzin zegarowych (szkolenie dwudniowe)
Szkolenie miejscowe: 375 zł/osoba

Szczegółowe informacje: szkolenia@jednymslowem.org.pl

  - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie.


"Terapia w spektrum autyzmu- planowanie" cz.1

 • Diagnoza jako filar procesu planowania terapii
 • Funkcjonalny model autyzmu
 • Umiejętność wyznaczania celów i zasad współpracy
 • Współpraca z rodziną podczas układania programu terapeutycznego
 • Współpraca z dzieckiem podczas układania programu terapeutycznego
 • Realizacja programu terapeutycznego
 • Ewaluacja i co dalej?

Jest to bardzo praktyczne szkolenie przeznaczone dla specjalistów pracujących na co dzień z rodzinami ze spektrum autyzmu. Podczas szkolenia Uczestnicy poznają szereg sprawdzonych i konkretnych rozwiązań, które z pewnością znacząco wzbogacą warsztat każdego specjalisty.

Czas trwania szkolenia: 12 godzin zegarowych (szkolenie dwudniowe)
Szkolenie miejscowe: 375 zł/osoba

Najbliższy termin szkolenia stacjonarnego: cz.1 14-15.04.2018 r.

Szczegółowe informacje: szkolenia@jednymslowem.org.pl

  - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie.


"Terapia w spektrum autyzmu - techniki terapeutyczne" cz.2

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów, którzy wzięli udział w pierwszym etapie szkolenia dotyczącego terapii. Spotkanie ma charakter całkowicie warsztatowy, będziemy pracować w oparciu o case studies (studia rzeczywistych przypadków przedstawione przez samych Uczestników lub przez prowadzących). Dzięki takiej formie zajęć możliwe będzie praktyczne wykorzystanie wcześniej nabytych kompetencji, bieżąca analiza swojej pracy oraz korygowanie błędów jeszcze w trakcie szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 12 godzin zegarowych (szkolenie dwudniowe)
Szkolenie miejscowe: 375 zł/osoba

Najbliższy termin szkolenia stacjonarnego: cz.2 09-10.06.2018 r.

Szczegółowe informacje: szkolenia@jednymslowem.org.pl

  - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie.


"Diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych"

 • Zmysły i przetwarzanie informacji przez mózg
 • Zaburzenia sensoryczne - opis zjawiska
 • Warsztaty sensoryczne
 • Diagnoza zaburzeń sensorycznych, interpretacja wyników
 • Konstruowanie sekwencji stymulacyjnej
 • Inne możliwe oddziaływania wpływające na komfort sensoryczny

Szkolenie specjalistyczne z zakresu postępowania z zaburzeniami sensorycznymi. Koncepcję naszej pracy opieramy o teorię Carla Delacato. Podczas szkolenia Uczestnicy nauczą się rozpoznawać symptomy oraz podłoże nieprawidłowego przetwarzania bodźców zmysłowych, nauczą się także konstruować i realizować sekwencje stymulacyjne. Szkolenie ma formę warsztatów praktycznych, a kameralna grupa daje możliwość dopytania o interesujące kwestie, rzetelnego przećwiczenia umiejętności z zakresu omawianego zagadnienia. Kierowane jest zarówno do nauczycieli i specjalistów, jak i do rodziców dzieci doświadczających zaburzeń sensorycznych.

Czas trwania szkolenia: 12 godzin zegarowych (szkolenie dwudniowe)
Szkolenie miejscowe: 375 zł/osoba

Szczegółowe informacje: szkolenia@jednymslowem.org.pl

  - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie.


"Klub Nauczyciela" - praca z dzieckiem z ASD w placówce edukacyjnej

Klub Nauczyciela jest propozycją cyklu szkoleniowego dla profesjonalistów pracujących w placówkach oświatowych. Większość naszych trenerów ma doświadczenie pracy w przedszkolu i szkole, dlatego też dobrze znamy wyzwania, które stawia przed nauczycielem praca z uczniem z zaburzeniami rozwoju, czy też trudnościami edukacyjnymi. W trakcie szkoleń poruszymy problematykę rozwojową, lecz przede wszystkim skoncentrujemy się na rzeczywistych problemach i sposobach ich rozwiązywania. Będzie dużo warsztatów, ponieważ taką formę postrzegamy jako najbardziej efektywną.

W programie szkolenia przewidzieliśmy m.in. następujące bloki tematyczne:
• Autyzm i zespół Aspergera - wyjaśnienie podstawowych pojęć, omówienie podejścia funkcjonalnego.
• Jak rozmawiać z dzieckiem z ASD, żeby się porozumieć?
• Jak myśli dziecko z ASD?
• Zaburzenia sensoryczne - czym są, w jaki sposób się objawiają i jak można pomóc dziecku oraz sobie?
• Techniki pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych- omówienie najbardziej skutecznych metod i narzędzi.
• Trudne zachowania dziecka z ASD - przyczyny, modele pomocy.
• Case study - diagnoza problemów dziecka w oparciu o wcześniej zdobytą wiedzę, opracowanie planu działania wspólnie z trenerami.

Czas trwania szkolenia: 24 godziny zegarowe (2 x szkolenie dwudniowe) 650 zł przy płatności z góry
lub 2 x 375 zł przy płatności w dwóch ratach.
przy zgłoszeniu więcej niż 3 osób z tej samej placówki zniżka 10% dla każdej z nich.

Po zakończeniu kursu planujemy organizowanie spotkań superwizyjnych, podczas których uczestnicy będą mogli omawiać konkretne sytuacje ze swojej praktyki zawodowej.
Koszt superwizji grupowej 150 zł (6 godzin zegarowych), koszt superwizji indywidualnej 90 zł/1 godzina zegarowa.

Najbliższy termin szkolenia stacjonarnego: cz.1 17-18.03.2018 r., cz.2 12-13.05.2018 r.

Szczegółowe informacje: szkolenia@jednymslowem.org.pl

  - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie.


Szkolenie/Warsztaty dla Rady Pedagogicznej

Dostosowujemy naszą ofertę szkoleniową do możliwości i potrzeb placówki. Realizujemy szkolenia i warsztaty z zakresu tematycznego zaproponowanego przez placówkę, po wcześniejszym uzgodnieniu programu z naszym działem szkoleniowy. Cena uzależniona jest od długości szkolenia i liczebności Rady Pedagogicznej. Każdorazowo ustalamy ją indywidualnie.

Szczegółowe informacje: szkolenia@jednymslowem.org.pl