Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Stowarzyszenia Jednym Słowem

Stowarzyszenie Jednym Słowem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia Jednym Słowem.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona może zawierać linki graficzne bez ustawionego tekstu alternatywnego.
 • Strona może posiadać elementy niezgodne ze specyfikacją HTML.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Stowarzyszenia Jednym Słowem w Opolu
 • Adres: ul. Tysiąclecia 7c, 45-462 Opole
 • E-mail: stowarzyszenie@jednymslowem.org.pl
 • Telefon: 774559125

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do naszego budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Tysiąclecia. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do pierwszego wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Spotkania z osobami korzystającymi z wózków lub mającymi trudności w poruszaniu się, planujemy w pomieszczeniach na parterze - dzięki podjazdowi są one dla nich dostepne. 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Zapewniamy obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, takich jak: poczta elektroniczna, wiadomości tekstowe (sms, mms), komunikatory internetowe, formularz na stronie internetowej. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami komunikujemy się z nią w formie określonej w tym wniosku.